مصاحبه، سیدفیلد، ترجمه، پالپ فیلکشن، فیلمنامه نویسی، نوشتن