image-11این یادداشت قبلا در روزنامه بهار منتشر شده است.   در مورد خروس در ویکیپیدیا   در مورد خود ابراهیم گلستان در ویکیپدیا     «استعمار تهرانی» امین حسینیون شاید حرف زدن از خروس در این زمان و مکان کمی بی مقدمه است؛ اما احتمالا خالی از لطف هم نخواهد بود.  این یادداشت در ستایش نثر شاعرانه­ گلستان ...