Archives for نقد و گزارش از امور جاری - Page 4

درباره انتخابات ـ بخش دوم: پنج دلیلی اصلح نبودن جلیلی

image-367 این لینکی به  یادداشت قبلی است، اول این یکی  را بخوانید و بعد قبلی را، هر دو یادداشت در مورد دلایل اصلح نبودن جلیلی هستند و اینکه چرا نباید سعید ...

و تهران لرزید… چه لرزیدنی – درباره زلزله تهران

image-288 زلزله این  داستان نما را در مقطعی که مدام زلزله می آمد نوشتم و گذاشتم روی سایت قبلی که منهدم شد، حالا کمی خورده ریز بهش اضافه کردم و تغییرات ...

گزارش ـ موتور، خشونت، زن

image-32 یک گزارش واقعی از تجربه من روی ترک یکی از موتورسواران تهرانی. راحتی حرف زدنش وقتی از کتک زدن و کتک خوردن می گفت تاثیر گذار بود.                                             - گزارش  ـ من، ...