این نامه را استنلی کوبریک در سال 1960 برای برگمان نوشته است. من شخصا هیچوقت از هواخواهان پر و پا قرص برگمان نبوده ام. بیشترین چیزی که در این نامه…