کتاب هفت طرح پایه، شبیه بسیاری از کتاب های فیلمنامه نویسی است، تلاش میکند تا داستان های شناخته شده را به الگوهای ساده و فراگیر تقلیل دهد. اما چند تفاوت…