image-795من و داستان پاورقی: شاهزاده ایرانی با آقای شهسواری گپی در مورد داستان پاورقی و چند و چونش زدیم و فیل من هوای هندوستان کرد چون قبلا چند بار این مدل ...