درباره همزاد داستایوفسکی این یادداشت قبلا در روزنامه بهار با تغییراتی و عنوان زیر شنل گوگول منتشر شده است. همزاد را نشر ماهی در 146 صفحه، و با قیمت ده…