این کتابِ 190 صفحه‌ای را دکتر علیرضا شاپور شهبازی استاد فقید دانشگاه هاروارد نگاشته‌اند و  هایده‌ مشایخ آن را ترجمه کرده‌اند و زحمت چاپش به عهده‌ی نشر هرمس بوده است.(کتاب…