image-690 چنارهای ولیعصر این نامه قسمت دوم از ستون ثابت «ما بد، شما خوب» است که در شبگار به شکل نامه می نویسم. نامه اول از گورخرهای نیریز بود به استاندار ...