این نامه قسمت دوم از ستون ثابت «ما بد، شما خوب» است که در شبگار به شکل نامه می نویسم. نامه اول از گورخرهای نیریز بود به استاندار فارس، و…