در سومین مطلب از سری مطالب ما بد شما خوب، یکی از موش های اصیل تهرانی نامه ای به شهردار تهران نوشته است و درددل هایش را به او گفته.…