این مصاحبه با سیدفیلد هم قبلا در روزنامه اعتماد چاپ شده است. تقریبا چهار سال پیش و فکر میکنم هنوز بشود در گوشه و کنار اینترنت هم پیدایش کرد. به…