این یادداشت هم قبلا در شبگار منتشر شده است.   منظور از این یادداشت یک بحث دامنه دار در مورد لمپنیسم در سینمای ایران؛ جایگاه زن در سینمای کیمیایی و امثالهم…