image-918چرا فیسبوک ندارم؟ *نکته این است که فیسبوک را تقریبا نمی شود گول زد، مجبورم به جای حقه بازی و استفاده از صفحات دیگر، با صفحه ی اصلی خودم در فیسبوک ...