قمصر، کاشان، همایش، حق مالکیت فکری، داستان نویسی، کتاب