درآمد در میزگردی با موضوع طبقات اجتماعی در داستان ایرانی در ماهنامه‌ی سینما و ادبیات با حضور دکتر پروین سلاجقه و شیوا ارسطویی شرکت کردم که در مجله‌ی سینما و…