image-705 این هفته در ستون ما بد، شما خوب در شبگار، جوب تهران به شهروند تهرانی نامه نوشته است و گلایه کرده که چرا شهروندان شهروندی نمی کنند؟ همین متن را در ...