Tag archives for شهردار

نامه سرگشاده موش به شهردار در شبگار

image-696 موش نروژی در سومین مطلب از سری مطالب ما بد شما خوب، یکی از موش های اصیل تهرانی نامه ای به شهردار تهران نوشته است و درددل هایش را به ...

نامه ای سرگشاده از چنارهای ولیعصر به شهردار

image-690 چنارهای ولیعصر این نامه قسمت دوم از ستون ثابت «ما بد، شما خوب» است که در شبگار به شکل نامه می نویسم. نامه اول از گورخرهای نیریز بود به استاندار ...