این هم یادداشت دوم من در مورد رمان قاراچوبان است، در مورد رمان شبانی و حضور عناصرش در قاراچوبان، اینکه شبانی بودن مثبت است یا منفی موضوع بحث این یادداشت…