این یادداشت امروز در روزنامه بهار چاپ شده است، و یک نکته مهم در امر نوشتن به نظر من را در خودش دارد؛ برای به وجود آمدن حس عمیقی از…