این ستون سه شنبه چهارم تیر 92 در روزنامه بهار منتشر شده است با این پیوند: http://www.baharnewspaper.com/News/92/04/04/13649.html و به وجه کمدی داستان سیاوش می پردازد، وجهی که در عین غم…