- - در سال‌های دبستان حافظ را اینطور شناخته بودم: استاد ایهام، شاعر رندی که معانی را پشت الفاظ پنهان می‌کند، شاعری که منظورش بر همگان پوشیده باقی مانده و…