تحلیل ساختار فیلم دربند / امین حسینیون این متن قبلا در شبگار منتشر شده است. اگر هنوز شبگار را نخوانده اید سخت در اشتباهید. www.shabgar.com این یادداشت دو بخش است.…