این یادداشت هم قبلا در روزنامه اعتماد به شماره فلان که یادم نیست با عنوان "تفنگ برای شلیک است" منتشر شده است. ستایشی است از تنگسیر و قهرمانش زارممد تنگسیر،…