- امروز را روز خیام نامگذاری کرده‌اند، مرد عجیبی که ریاضی را متحول کرد و لابد چون احساس کرد به علوم توجه کافی نمی‌شود چند تایی رباعی هم گفت و…