یک مونولوگ گام معلق خفتگیر/  امین حسینیون اجرای این متن از نظر من حلال اندر حلال است ولی .برای اجرا به من ای.میل بزنید یا کامنت بگذارید ممنون…