چند ماهی سایت در دسترس خودم نبود. حالا که برگشتم متوجه شدم این نمایشنامه کوتاه را دوستی به نام حافظ تشکری ظاهرا در اهر اجرا کرده اند و دوستی هم…