نسخه کاملتری از این یادداشت در شبگار منتشر شده است. یادداشت کاملتر را اینجا بخوانید. همیشه روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی؛ آغاز فاجعه بوده است. از اول…