تاریخچه فیلمنامه نویسی در آمریکا   برای خودِ من همیشه سوال بود که واقعا فیلمنامه­های اولیه چه شکلی بودند و مردمِ ایامِ ماضی چطور فیلمشان را می نوشتند و می…