image-510 این نقد هم در روزنامه اعتماد چاپ شده است ولی شماره و فلانش یادم نیست. ایده ای که در همین یادداشت هست بعدا تبدیل شد به ایده «شبه رئالیسم» که ...