این شعر را از انگلیسی ترجمه کرده ام که کاری است خطا، ولی خب هنوز اسپانیایی به قدر کفایت بلد نیستم. متن انگلیسی شعر را هم نمی توانم اضافه کنم…