دوستان در سایت الف هم لطف کرده اند و این مطلب را بدون هماهنگی با من منتشکر کرده اند، با این لینک   این متن قبلا در شبگار منتشر…