image-982 .این یادداشت در زمان خود اجرا نوشته و در روزنامه اعتماد منتشر شد شکار صداهای روباه امین حسینیون پدیده­ ی چندصدایی با قهرمانان داستان سر و کار دارد. در نظر باختین «قهرمان داستایوفسکی ...