به نظرم مونولوگ فرم واسطه بین داستان و نمایشنامه‌س. گرچه من و اژدها به داستان خیلی شبیه‌تره، تو ذهن من همیشه در حال اجراس. با تصاویر اژدها که روی…