منِ داستان‌نویس اگر بخواهم در جهت تقویت قانون کاری بکنم، تلاش برای برقراری حق مالکیت فکری است.