داستانگویی با تصویر   سینماگران اولیه، وارثین نقاشانِ غارها بودند. همان زمانی که عده­ای کنار آتش داستان تعریف می­کردند، کسانی هم بوده­اند که با تصویر داستانشان را بازگو می­کردند. میشود…