image-784  آگاتی کریستی جوان این یادداشت قبلا در کتاب ماه کودک و نوجوان منتشر شده است. ولی خاطرم نیست کدام شماره، ایام قدیم بود که مسعود ملکیاری در کتاب ماه فعالیت ...