Writing in-between
نقد متن
قیصر لمپن نیست

قیصر لمپن نیست

این یادداشت هم قبلا در شبگار منتشر شده است.   منظور از این یادداشت یک بحث دامنه دار در مورد لمپنیسم در سینمای ایران؛ جایگاه زن در سینمای کیمیایی و امثالهم…