من تقریبا هر روز ای.میل را چک میکنم و تا جایی که در توانم باشد سوالات را بی پاسخ نخواهم گذاشت

ahosseinioun@gmail.com