پنجاه نفری را عاصی کرده بودیم و چندین روز می­گشتیم تا مجید کریمیان یک شب لفظ شوگار را آمد. شوگار را زاگرس­ نشینان، نه در مقابل روزگار، در ادامه­ روزگار…